ashrei.jpg

Rosh Hashanah 5778. 

Cantor David Abramowitz, Rabbi Evan J. Krame, and visiting Rabbi Bella Bogart.